ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

First, please make sure to check our Status page for any ongoing issues with a server/network.


 Abuse

Any abuse, phishing, spamming complaints. No Support nor Billing inquires.

 Sales

Any pre-sales inquiries. Support or Billing requests need to login to our Client Area, Dedicated Server reboot can go to our Emergency Dept. at http://sos.sentris.com. Live Chat at http://bit.ly/eBtog4