مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Basic Server - 2TB BW - 5 IPs - $50/mo -

Gold Server - 4TB BW - 29 IPs - $75/mo -

Platinum Server - 16TB BW - 125 IPs - $115/mo -

Silver Server - 2TB BW - 13 IPs - $50/mo -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.70.233) وارد شده است.